مرحلۀ اول: آماده سازی مدارک

🔶شرایط دریافت سوئیچ بانکی:

🔹تکمیل فرم درخواست
🔸کپی برابر اصل جواز کسب ( اگر جواز کسب به نام شخص دیگریست کپی برابر اصل شناسنامه تمام برگه ها +کارت ملی ۲ طرف و ظهر نویسی چک ضمانت )
🔹کپی برابر اصل اجاره نامه معتبر بنگاهی یا کپی برابر اصل سند مالکیت
🔸کپی برابر اصل شناسنامه تمام برگه ها + کارت ملی ۲ طرف
🔹تاییدیه پستی محل نصب دستگاه خودپرداز
🔸برگه پرینت حساب افتتاح حساب مجازی سپرده قرض الحسنه + کپی کارت عابر بانک
🔹چک ضمانت ۵۰۰ میلیون ریالی بدون تاریخ
(متن ظهرنویسی چک در صورت نیاز : مبلغ مندرج در متن چک را تضمین می نمایم+ دو امضا )

یا