مرحلۀ اول: آماده سازی مدارک

🔷 مدارک مورد نیاز دریافت سوییچ کارتخوان

🔸تکمیل فرم درخواست کارتخوان (برای دریافت کلیک کنید)

🔹تصویر کارت ملی پشت و رو (برابر با اصل در یک برگ)

🔸تصویر صفحه اول شناسنامه (برابر با اصل در یک برگ)

🔹تاییدیه شبای بانکی (دارای مهر و امضای بانک به همراه نام صاحب حساب)

🔸اسکن جواز کسب و یا فرم استشهادیه محلی

🔹تاییدیه پستی (برای دریافت کلیک کنید)

🔸اسکن اجاره نامه و یا سند محل کار یا منزل (منطبق با گواهی پستی) یا فرم استشهادیه برای پکس

یا